ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ CENTRUMPacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

1. Zasady ogólne:

   1.1. udostępnianie dokumentacji na zewnątrz Szpitala następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i
          ochrony danych osobowych,
   1.2. dokumentacja medyczna wewnętrzna jest udostępniania na żądanie pacjenta, którego dotyczy
          lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta na miejscu w szpitalu
          za pośrednictwem lekarza prowadzącego,
1.3. udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni, licząc od daty
      złożenia wniosku do Szpitala.
1.4. wniosek należy złożyć w rejestracji w godzinach jej pracy. Odbiór również następuje w rejestracji,
1.5. wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony
      danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru,
   1.6. wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji medycznej odbywa się po uiszczeniu opłaty za udostępnienie
         dokumentacji medycznej i jest odnotowywane we „Wniosku o wydanie kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji  
         medycznej” w części: „Potwierdzenie udostępnienia”.
 

2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz:

        2.1. Dokumentację udostępnia się na zewnątrz Szpitala w formie kopii, bądź odpisów chyba, że uprawniony organ żąda
              udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,

        2.2. Podstawą udostępniania dokumentacji jest:

     2.2.1. zakładom ubezpieczeniowym - złożenie oświadczenia o posiadaniu zgody pacjenta na udostępnianie
              dokumentacji,
     2.2.2. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów - pisemne żądanie udostępnienia dokumentacji
              medycznej,

     2.2.3. pacjentom – osobiste zgłoszenie się pacjenta lub przedstawienie upoważnienia w jego imieniu.

4. Odpłatność za udostępnienie.

4.1. Prawo wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się na miejscu w szpitalu i jest całkowicie nieodpłatne. Każdy pacjent może zapoznać się (osobiście lub przez upoważnioną osobę) ze swoją dokumentacją nieodpłatnie „na miejscu", w godzinach pracy rejestracji

4.2. Opłatę za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii, dokumentacji medycznej szpital pobiera opłatę, która wynosi:

4.2.1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - do wysokości nie większej niż 0, 002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

4.2.2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - do wysokości nie większej niż 0, 0002 przeciętnego wynagrodzenia,

4.2.3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - do wysokości nie większej niż 0, 002 przeciętnego wynagrodzenia,

Wniosek o wydanie kserokopi dokumentacji medycznej oraz upoważnienie do odbioru:  pobierz

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej, zaświadczeń: pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia: pobierz

 
Wnioski należy złożyć w Izbie Przyjęć lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
W przypadku przesłania dokumentacji medycznej pocztą opłatę znaczkową, ilość stron należy wpłacić na konto Szpitala:

PKO S.A. 56 1240 4650 1111 0010 3976 9317

TYTUŁEM -  dokumentacja medyczna, imię i nazwisko wnioskodawcy.

Przy odbiorze kserokopii dokumentacji medycznej należy posiadać dowód wpłaty.

 

Przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej nastąpi:

- w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku przy odbiorze osobistym, 
- w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym szpitala przy wysyłce listownej.